Durmitor

Smješten je na sjeverozapadu Crne Gore. Autentičan izgled, netaknuta priroda, mnoštvo ledničkih jezera, nekoliko rijeka i bogatsvo flore i faune stvorili su uslove da ovo područje postane Nacionalni park od 1952. Godine i područje na UNESCO-voj Listi Svjetskog prirodnog i kulturnog nasljeđa od 1980 godine. Obuhvata masiv planine Durmitor, kanjone rijeka: Tare, Drage, Sušice i najviši dio kanjonske doline Komarnice, sa kojih se uzdižu brojni planinski vrhovi, od kojih je njih 48 sa preko 2.000 mnv. Najveći vrh je Bobotov kuk 2.525 mnv. Durmitor krase 18 ledničkih jezera nazvanih „gorske oči“. Kanjon rijeke Tare, čija je visina 1.600m iznad nivoa rijeke, najveći je u Evropi i obuhvata 1.500 vrsta biljaka i 130 vrsta ptica. Kanjon je proglašen za Svjetski ekološki rezervat. Na Durmitoru je zastupljena raznovrsnost biljnog i životinjskog svijeta, sa brojnim endemičnim i reliktnim vrstama. Životinjski svijet je uglavnom planinskog i visoskoplaninskog tipa. Od oko 1.325 vrsta biljaka, 122 su endemične, 150 ljekovite, dok je od gljiva njih 40 vrsta jestivih. Brojni su i lokaliteti kulturne baštine: nekropole, grčka i rimska groblja, crkve i manastiri, stećci, kao i tradicionalna arhitektura (katuni, savardaci, vodenice).

 

Kanjon Tare, kao jedinstvena pojava po svojoj dubini od 1.000, a mjestimično i 1.300 m, svrstava se odmah iza Velikog kanjona rijeke Kolorado u SAD.[2] Ima tok od 150 km i najduža je rijeka Crne Gore. Na dijelu toka kroz nacionalni park Durmitor, rijeka Tara ima prosječan pad od 3,6 m/km, pa se formiraju bukovi i brzaci koji su svojom ljepotom upotpunili ambijent netaknute prirode.